Tamsui Campus kxpjn2
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
Cardiology 心臟內科(14) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
01 Hung-I Yeh 葉宏一
4042
Chun-Chieh Liu 劉俊傑
5804
Feng-Ching Liao 廖峰慶
4095
Ying-Hsiang Lee 李應湘
5832
節律器門診
Cheng-Huang Su 蘇正煌
5801
心腎共照
1401
Chung-Wei Cheng 程崇偉
5027
8:30起看診
丁勇翔
4070
Feng-Ching Liao 廖峰慶
4095
Chung-Wei Cheng 程崇偉
5027
13:30起看診
Hui-Chun Lin 林慧君
4039
02 Shu-I Lin 林書毅
5068
丁勇翔
4070

Shu-I Lin 林書毅
5068
Ta-Chuan Hung 洪大川
4057
Jen-Yuan Kuo 郭任遠
5813
Ying-Hsiang Lee 李應湘
5832
Yih-Jer Wu 吳懿哲
4020
肺高壓教學門診
Jen-Yuan Kuo 郭任遠
5813
Shu-I Lin 林書毅
5068
Hui-Chun Lin 林慧君
4039
Jen-Yuan Kuo 郭任遠
5813
11 丁勇翔
4070
13 Shu-I Lin 林書毅
5068
16 心胸共照
1402
17 心胸共照
1402
28 Chun-Chieh Liu 劉俊傑
5804
Chung-Wei Cheng 程崇偉
5027
13:30起看診
Chung-Wei Cheng 程崇偉
5027
含心衰竭門診

Chung-Lieh Hung 洪崇烈
5818
心衰竭門診
宋亨佑
4100
Feng-Ching Liao 廖峰慶
4095
29 Chun-Wei Lee 李俊偉
6272
宋亨佑
4100

劉亮煦
5169
Chun-Yen Chen 陳俊延
5970
Chun-Wei Lee 李俊偉
6272
Shu-I Lin 林書毅
5068
Chun-Yen Chen 陳俊延
5970
含職業病門診
Chao-Feng Lin 林肇鋒
5826
高血脂門診
Chun-Wei Lee 李俊偉
6272
Chun-Yen Chen 陳俊延
5970
Feng-Ching Liao 廖峰慶
4095
Chun-Wei Lee 李俊偉
6272