Tamsui Campus 5kcakh
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
Cardiology 心臟內科(14) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
01 Hung-I Yeh 葉宏一
4042
Chun-Chieh Liu 劉俊傑
5804
Ying-Hsiang Lee 李應湘
5832
節律器門診
Cheng-Huang Su 蘇正煌
5801
心腎共照
1401
Chung-Wei Cheng 程崇偉
5027
8:30起看診
Chun-Wei Lee 李俊偉
6272
Chung-Wei Cheng 程崇偉
5027
13:30起看診
Chun-Wei Lee 李俊偉
6272
02 Shu-I Lin 林書毅
5068
Hui-Chun Lin 林慧君
4039
Ta-Chuan Hung 洪大川
4057
Jen-Yuan Kuo 郭任遠
5813
Ying-Hsiang Lee 李應湘
5832
Jen-Yuan Kuo 郭任遠
5813
Shu-I Lin 林書毅
5068
Hui-Chun Lin 林慧君
4039
Jen-Yuan Kuo 郭任遠
5813
13 Hui-Chun Lin 林慧君
4039
28 Chun-Chieh Liu 劉俊傑
5804
Chung-Wei Cheng 程崇偉
5027
13:30起看診
Chung-Wei Cheng 程崇偉
5027
含心衰竭門診

Chung-Lieh Hung 洪崇烈
5818
含心衰竭門診
Chun-Wei Lee 李俊偉
6272
29 Chun-Wei Lee 李俊偉
6272
Chang-Yi Lin 林長逸
4081
Chun-Yen Chen 陳俊延
5970
Shu-I Lin 林書毅
5068
Chun-Yen Chen 陳俊延
5970
含職業病門診
Chang-Yi Lin 林長逸
4081
Chun-Yen Chen 陳俊延
5970
Shu-I Lin 林書毅
5068