Tamsui Campus 3hx0la
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
Dentistry 牙科(72) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
31 兒童身障門診
0372
兒童身障門診
兒童身障門診
0372
兒童身障門診
兒童身障門診
0372
兒童身障門診
兒童身障門診
0372
兒童身障門診
33 Ting-Ya Wang 王亭雅
4737
牙髓病科
昌唯昀
4708
牙髓病科
蔡昆哲
6777
牙周病科
邱雨婷
6776
矯正門診
34 健兒門診
0572
牙科塗氟
健兒門診
0572
牙科塗氟
健兒門診
0572
牙科塗氟
健兒門診
0572
牙科塗氟
35 Teresa Chanting Sun 孫千婷
4775
牙周植牙專科
Wen-Hsin Huang 黃文馨
4762
Yen-Lan Chang 張嫣蘭
6751
贗復牙科植牙
Huey-Yuan Wang 王慧媛
4714

Wen-Hsin Huang 黃文馨
4762
偌_補綴牙科
Tsung- Kai Chang 張琮凱
4724
偌_補綴牙科
Dr. Ji-Wei Liou 劉季煒
4716
Chih-Yao Chang 張智堯
6759
牙髓病科
Tsung- Kai Chang 張琮凱
4724
Yung-Sheng Yen 顏永昇
4707
牙周病科
Tsung- Kai Chang 張琮凱
4724

Chih-Yao Chang 張智堯
6759
37 Shih-Ying Lin 林詩穎
6762
矯正門診
Ya-Chin Chang 張雅芩
4736
顯微根管專科
Tzu-Ting Chao 趙子婷
4729
兒童牙科專科
Hung-Pin Lin 林弘斌
4741
口腔黏膜專科
Min-Huan Hsieh 謝旻桓
4720
兒童牙科專科
曾笙庭
4722
兒童牙科專科
Tzu-Jui Huang 黃慈睿
4725
兒童牙科專科