Tamsui Campus 5b0afm
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
Family Medicine 家庭醫學科-戒菸門診(75) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
01 Meng-Ting Tsou 鄒孟婷
5866
含職業病門診
Lee-Ching Hwang 黃麗卿
5978
含戒菸門診
Ching-Ping Hsu 徐慶玶
5774
含戒菸門診
(心臟內科)
Chun-Wei Lee 李俊偉
6272
02 (心臟內科)
Shu-I Lin 林書毅
5068

Yu-Chen Chang 張宇辰
5758
含戒菸門診
Hsin-Lung Chan 詹欣隆
5770
含戒菸門診
(心臟內科)
Shu-I Lin 林書毅
5068
Hsin-Lung Chan 詹欣隆
5770
青少年健康促進
16 (胸腔內科)
Yen-Ting Chen 陳彥婷
4093
含戒菸、肺癌
(胸腔內科)
Chao-Hsien Chen 陳昭賢
6262
含睡眠、戒菸
(胸腔內科)
Yen-Ting Chen 陳彥婷
4093
含戒菸、肺癌
(胸腔內科)
Yen-Ting Chen 陳彥婷
4093
含戒菸、肺癌
(胸腔內科)
Kuan-Chih Kuo 郭冠志
6329
含睡眠、戒菸
17 (胸腔內科)
Kuan-Chih Kuo 郭冠志
6329
含睡眠、戒菸
(胸腔內科)
Hsin-Pei Chung 鍾心珮
4044
含戒菸、肺癌
(胸腔內科)
Chao-Hsien Chen 陳昭賢
6262
含睡眠、戒菸
28 (心臟內科)
Chung-Wei Cheng 程崇偉
5027
含心衰竭門診
29 (心臟內科)
Chun-Wei Lee 李俊偉
6272
(心臟內科)
Shu-I Lin 林書毅
5068
(心臟內科)
Shu-I Lin 林書毅
5068